Pasirinkite kalbą
lt

Interneto tinklalapio naudojimosi taisyklės

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU –  TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS DEKASTORE.lt INTERNETO SVETAINĖJE.

Redakcija įsigalioja nuo 2024 01 02

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Rekomenduojame atsispausdinti arba atsisiųsti ir saugoti šių Taisyklių kopiją, kad, prireikus, turėtumėte jose pateikiamą informaciją. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės dekastore.lt naudotojo, ir DEKA Europe UAB, kaip interneto svetainės dekastore.lt valdytojo.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose.

Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi dekastore.lt interneto svetaine.

1. Sąvokos

1.1. Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

1.1.1. Paskyra – interneto svetainėje dekastore.lt Kliento sukurta paskyra;

1.1.2. Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja dekastore.lt savarankiškai arba pagal Pardavėjo pranešimą, kai Klientas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje. Tuo atveju, kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas.

1.1.3. Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi dekastore.lt Interneto svetaine ir (arba) Paslaugomis;

1.1.4. Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą  dekastore.lt;

1.1.5. Privatumo politika - politika, reglamentuojanti jūsų asmens duomenų tvarkymą dekastore.lt;

1.1.6. Paslaugos - visos dekastore.lt Klientui teikiamos paslaugos Svetainėje. Paslaugos teikiamos tik Registruotiems klientams;

1.1.7. Taisyklės ir sąlygos - šios dekastore.lt svetainės naudojimo taisyklės ir sąlygos, paskelbtos Svetainėje;

1.1.9. dekastore.lt - DEKA Europe UAB, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 305929684, registruotos buveinės adresas Lvovo g. 25-702, Vilnius, Lietuvos Respublikos, kuri administruoja interneto svetainę dekastore.lt ir parduoda jos produktus bei paslaugas;

1.1.9. Pardavėjas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris parduoda savo prekes ir paslaugas Svetainėje ir su kuriuo Pirkėjas sudaro Pirkimo sutartį.

1.1.10. Pirkimo sutartis - pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Kliento ir DEKA Europe UAB. arba Pardavėjo.

1.1.11. "Interneto svetainė - interneto svetainė, pasiekiama adresu https://dekastore.lt;

1.1.12. Pageidavimų sąrašas - Registruoto kliento sudarytas ir išsaugotas Svetainėje prieinamų prekių sąrašas.

1.1.13. Pirkinių krepšelis - Registruoto kliento pasirinktų ir pageidaujamų prekių sąrašas.

2. dekastore.lt paskyra

2.1. Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis dekastore.lt paslaugomis Jūs turite teisę registruotis dekastore.lt interneto tinklapyje.

2.2. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.

2.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.

2.4. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami dekastore.lt Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

2.5. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu, Jūs patvirtinate ir garantuojate dekastore.lt ir Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo dekastore.lt Paskyrą.

2.6. Jeigu Klientas nepateikia arba pateikia neteisingą, netikslią ar neišsamią informaciją arba nutraukia registracijos procesą neatlikęs visų nurodytų registracijos veiksmų arba Klientas piktnaudžiauja kurdamas Paskyras, Kliento registracija neįvyksta ir Kliento Paskyra nesukuriama. Piktnaudžiavimu yra laikomi atvejai, kai Klientas kuria paskyras siekdamas išvengti jam tenkančių pareigų arba siekdamas apeiti nustatytus ribojimus, santykiuose su dekastore.lt.

2.7. Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims.  Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.

2.8. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius dekastore.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti dekastore.lt duomenų apsaugos specialistus el.paštu: ishop@dekastore.lt. arba tel. nr.: +37066654900. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui.

2.9. Gavus Jūsų pranešimą dėl šių Taisyklių 2.8 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, dekastore.lt imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie jūsų Paskyros būtų sustabdyta nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tos dienos, kurią buvo gautas toks pranešimas (jeigu pranešimas pateiktas darbo dieną nuo 7:00 iki 18:00 val.) arba nuo sekančios darbo dienos, jeigu pranešimas buvo pateiktas ne dekastore.lt darbo metu.

2.10. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.

2.11. Naudodamiesi Interneto tinklapiu patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

2.12. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Interneto tinklapiu asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje yra draudžiami.

2.13. Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika (https://dekastore.lt) ir Pirkimo sutartimi.

2.14. Jūs turite teisę bet kada pateikti prašymą dėl savo Paskyros panaikinimo, pateikdami savo prašymą dekastore.lt.

2.15. Po Jūsų prašymo gavimo prieiga prie Paskyros yra panaikinama, tačiau dekastore.lt Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos dar 6 mėnesius po prieigos prie Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atkurti savo Paskyrą neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą dekastore.lt Interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

2.16. Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus galutinai ištrinta.

2.17. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama, tačiau pagal vartotojo vardą, kuriuo skelbėte informaciją, Jūsų nebus įmanoma identifikuoti.

2.18. dekastore.lt turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę, ar dekastore.lt teikiamas paslaugas. Apie paskyros sustabdymą ir jūsų padarytus pažeidimus Jūs būsite informuotas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Paskyra tokiu atveju bus aktyvuota tik po to, kai pašalinsite šių Taisyklių pažeidimus ir pateiksite dekastore.lt įrodymus. dekastore.lt pasilieka teisę ištrinti jūsų Paskyrą, jeigu Taisyklių pažeidimų nepašalinate per 30 dienų nuo Paskyros sustabdymo.

2.19. Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti dekastore.lt prekių bei naudotis kitomis paslaugomis.

2.20. Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į dekastore.lt telefonu +37066654900 arba el. paštu: ishop@dekastore.lt.

3. Pirkimo procesas

3.1.  Kiekvienas Klientas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas, kaip užregistruotas Interneto svetainėje.

3.2. Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros.

3.3. Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.

3.4. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su atitinkamu prekės Pardavėju.

3.5. Po apmokėjimo už užsakytas prekes, Jūsų užsakymas bus perduotas vykdyti Pardavėjams, kurie parduoda Jūsų užsakytas prekes.

3.6. Apie jūsų užsakymo būseną informuosime Jus elektroniniu paštu ir sms žinute.

4. Interneto svetainės turinys

4.1. Interneto tinklapyje pateikiami dekastore.lt bei Pardavėjų prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos.

4.2. Kiekvienas Pardavėjas atsako už savo pateiktų prekių pasiūlymų, aprašymų ar vizualizacijų (įskaitant funkcijas, specifikacijas ir kainas) išsamumą, tikslumą, patikimumą, pagrįstumą ar savalaikiškumą. Interneto svetainėje pateikiamų prekių prieinamumas bei informacija gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo kiekvieno Pardavėjo nuožiūra.

4.3. Tam tikri produktai gali būti paženklinti amžiaus apribojimais arba skirti tik tam tikro amžiaus asmenims. Užsisakydami prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, jūs patvirtinate, kad esate reikalaujamo minimalaus amžiaus.

5. Atsiliepimai, apžvalgos, komentarai, pranešimai ir kitas turinys

5.1. dekastore.lt suteikia teisę jums skelbti savo turinį  (informaciją, turinį ar medžiagą komentaruose ar kituose tinklalapio vietose) Interneto svetainėje. Paskelbdami bet kokį turinį  (informaciją, turinį ar medžiagą komentaruose ar kituose tinklalapio vietose) Interneto svetainėje, Jūs suteikiate dekastore.lt neribotą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones, perleisti tretiesiems asmenims ir suteikti jiems paskelbto turinio atžvilgiu analogiškas teises, kurios nurodytos šiame punkte, bei kitaip naudoti visą ir bet kurią dalį Jūsų paskelbto turinio dekastore.lt nuožiūra pasirinktais būdais, tikslais ir apimtimi neribotoje teritorijoje. Jei nenorite, kad dekastore.lt naudotų jūsų skelbiamą turinį, jūs tokio turinio turėtumėte neskelbti.

5.2. dekastore.lt nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės:

5.2.1. Išlaikyti kliento paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje;

5.2.2. Mokėti kompensaciją už kliento paskelbtą turinį ar idėjas;

5.2.3.  Atsakyti ar kitaip reaguoti į Kliento paskelbtą turinį ar idėjas.

5.3. Jūs suteikiate dekastore.lt teisę naudoti bet kokį pavadinimą (vardus), susijusį su bet kokiu turiniu ar idėja, kurią jūs padarėte prieinamą dekastore.lt, tačiau dekastore.lt neprivalo naudotis šia teise ir susieti turinio.

5.4. Klientas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Kliento viešai paskelbtas turinys, įrašas ar nuomonė yra:

5.4.1. Teisingi, tikslūs ir teisėti;

5.4.2. Nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.

5.5.  Klientui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.

5.6. Turinys laikomas draudžiamu, jei:

5.6.1. Yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;

5.6.2. Pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;

5.6.3. Yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant dekastore.lt) teises, įskaitant patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;

5.6.4. Prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas;

5.6.5. Yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar žeminantis  kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;

5.6.6. Yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios;

5.6.7. Yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;

5.6.8. Jame pateikiamos skelbimų, nepageidaujamų aprašymų ar brukalų nuorodos į kitas interneto svetaines ar asmenis be išankstinio rašytinio dekastore.lt leidimo;

5.6.9. Publikuojamas kito verslo subjekto ar asmens, įskaitant dekastore.lt, su juo susijusius darbuotojų ir atstovų, vardu;

5.6.10. Yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip trukdyti dekastore.lt Interneto svetainės veiklai ar dekastore.lt partneriams.

5.7. Jei paskelbsite šių Naudojimosi sąlygų 5.5 ir 5.6 punktuose nurodytą turinį arba dekastore.lt ar kita trečioji šalis nustatys, kad Jūsų paskelbta informacija neatitinka šių Naudojimosi sąlygų 5.4 punkte nustatytų kriterijų, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Jums, o toks pažeidimas bus laikomas esminiu Naudojimosi sąlygų pažeidimu, kuriam esant dekastore.lt pasilieka teisę Jūsų Paskyrą ištrinti be išankstinio įspėjimo. Apie Paskyros ištrynimą būsite informuotas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

5.8. dekastore.lt, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti jūsų paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris gali pažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.

5.9. dekastore.lt pasilieka teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra stebėti, vertinti ir analizuoti Jūsų skelbiamą turinį ir naudojimąsi Interneto svetaine bei prieiga prie jų, įskaitant nustatyti, ar laikomasi šių Taisyklių ir visų kitų naudojimosi taisyklių, kurias dekastore.lt gali nustatyti.

5.10. dekastore.lt taip pat turi teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra redaguoti, perkelti, ištrinti arba atsisakyti padaryti prieinamą turinį, esantį Interneto svetainėje, dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Taisyklių pažeidimą, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų teisinės ar kitos priežastys.

5.11. Nepaisant šios pirmiau paminėtos teisės, Klientas yra visiškai atsakingas už visą savo paskelbtą turinį ir įsipareigoja atlyginti dekastore.lt žalą atsiradusias dėl Kliento paskelbto turinio.

6. dekastore.lt teisės

6.1. dekastore.lt turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

6.2. dekastore.lt turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti dekastore.lt Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per dekastore.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

6.3. Kliento veiksmams Interneto svetainėje yra taikoma viešai skelbiama šių Taisyklių redakcija. dekastore.lt turi teisę pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams pakeisti Taisykles ir jose numatytą paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą ir tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dekastore.lt momento. Apie pasikeitusias Taisykles Registruoti klientai yra informuojami elektroniniu paštu, o pirkdami prekes pirmą kartą po Taisyklių pasikeitimo, privalo susipažinti su Taisyklių pakeitimais ir, jei su jais sutinka, patvirtinti tai pažymėdamas varnele prieš pateikdamas užsakymą.

6.4. Jei Klientas bando pakenkti dekastore.lt darbo stabilumui, saugumui dekastore.lt turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Kliento prieigos prie dekastore.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Kliento Paskyrą be išankstinio pranešimo. Jeigu Klientas nevykdo kitų savo įsipareigojimų dekastore.lt turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti Kliento prieigą prie paskyros ir informuoti Klientą apie nustatytus pažeidimus. Jeigu pažeidimas per 7 d. neištaisomas, dekastore.lt turi teisę panaikinti Kliento Paskyrą.

7. Trečiųjų šalių interneto svetainės

7.1. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas dekastore.lt nereiškia dekastore.lt pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar informacija.

7.2. dekastore.lt neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas, esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja dekastore.lt. dekastore.lt neatsako už tokių svetainių ar platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo politiką).

8. Konfidencialumas

8.1. Paslaugų teikimo metu dekastore.lt tvarko Jūsų  asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir dekastore.lt santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais  ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu.

8.2. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją dekastore.lt įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

9. Garantijų netaikymas

9.1. dekastore.lt neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi dekastore.lt Internetiniu tinklapiu, dekastore.lt sistema, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas yra pats atsakingas už naudojimasi Interneto tinklapiu. dekastore.lt ir/ar Pardavėjų garantijos, susijusios su prekių pirkimu-pardavimu  yra nurodytos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse.

9.2. Taikoma tik Pardavėjams. dekastore.lt Pardavėjams neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu. dekastore.lt, jos licencijarai ir tiekėjai, kiek tai leidžia įstatymai, neteikia jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas pardavimų garantijas. dekastore.lt ir jos filialai, licenciarai ir tiekėjai neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės turinio, informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikio atnaujinimo. Jokia Interneto tinklapyje dekastore.lt pateikta informacija Pardavėjams nesuteikia jokios garantijos, jeigu tokia garantija nėra aiškiai nurodyta  šiose Taisyklėse.

10. Atsakomybės ribojimas

10.1. Taikoma tik Pardavėjams. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dekastore.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus ir/ar pasekmes, kilusias Pardavėjui, dekastore.lt atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, dekastore.lt, jos filialai, jos licencijų išdavėjai, tiekėjai ar bet kokios trečiosios šalys, nurodytos Interneto tinklalapyje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų arba verslo nutraukimo dėl Interneto tinklapio, dekastore.lt sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine nepaisant to ar  dekastore.lt yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse.

10.2. Tuo atveju, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus dekastore.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus ir/ar pasekmes, kilusias Pirkėjui, dekastore.lt atsakomybė nustatoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

11. Intelektinė nuosavybė

11.1. Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso dekastore.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės  turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

11.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad dekastore.lt turi išimtines teises į dekastore.lt prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti dekastore.lt prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių  veiksmų, kurie prieštarauja dekastore.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė dekastore.lt ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame dekastore.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant dekastore.lt Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami dekastore.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.

12. Skundai

12.1. Jei turite nusiskundimų dėl dekastore.lt ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Tinkamas skundo pateikimas mums padeda atskirti jį nuo bendrinių užklausų ir greičiau sureaguoti, todėl pateikdami skundą nurodykite kokių veiksmų atlikimo Jūsų atžvilgiu pageidaujate.

13. Kita

13.1. Taikoma teisė. Šioms Naudojimosi taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

13.2. Galiojimas. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu. Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų Jums teikimo metu.

13.3. Pakeitimai. Šios Taisyklės ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus skelbiama viešai dekastore.lt Interneto svetainėje. Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį su dekastore.lt.

13.4. Negaliojimas. Jei bet kuri šių Naudojimosi taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų galiojanti,  vykdytina ir teisėta.

13.5. Vykdymas. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir dekastore.lt. Jokia kita šalis nėra įpareigota vykdyti šių Taisyklių.

product